Zapewniamy

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku
 • realizacji usług poza miejscem zamieszania Uczestnika
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/ dzieckiem
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • materiały szkoleniowe
 • catering

INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o. wraz z Gminą Jastrząb/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu zapraszają do udziału w projekcie

Dla kogo

Kto może wziąć udział w projekcie?
 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące na obszarach – w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim i radomskim ( 70 osób), w tym:
  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 • Przeprowadzenie wywiadu z psychologiem
 • Diagnoza sytuacji zawodowej (Indywidualne spotkanie z doradcą)
 • Sporządzenie programu określającego ścieżki reintegracji
 • Praca socjalna
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenie zawodowe
 • Staż
 • Wsparcie Job Coacha