O projekcie

Planowany okres realizacji projektu od 01.11.2020r. do 30.04.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 70 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach – w gminach poniżej progu defaworyzacji znajdujących się w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim i zapobiegnięcie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób w okresie do 30.04.2022 r.

Planowany efekt:

 • Nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 70 osób (40K)
 • Nabycie kwalifikacji zawodowych przez min 60 osób (34K)
 • Nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min 50 osób  (29 K)
 • Nabycie lub podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez min 60 osób (34K)

Wartość projektu:  881 820,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  705 456,20 zł

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące  na obszarach – w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim i radomskim ( 70 osób), w tym:
  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Preferowane  do objęcia  wsparciem są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 • Przeprowadzenie wywiadu z psychologiem (70 osób)
 • Diagnoza sytuacji zawodowej (Indywidualne spotkanie z doradcą) (70 osób)
 • Sporządzenie programu określającego ścieżki reintegracji (70 osób)
 • Praca socjalna (70 osób)
 • Warsztaty rozwoju osobistego (70 osób)
 • Szkolenie zawodowe (70 osób)
 • Staż (70 osób)
 • Wsparcie Job Coacha (70 osób)

*Powyższe formy wsparcia są przyznawane Uczestnikom projektu, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Zapewniamy:

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszania Uczestnika
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/ dzieckiem do lat 7
 • egzamin po szkoleniu zawodowym
 • materiały szkoleniowe
 • catering podczas zajęć grupowych

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 514 058 918
e-mail: innovoradom@interia.pl

oraz

Gmina Jastrząb/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
ul. Pl. Niepodległości 5
26 – 502 Jastrząb
tel.: 48/628 70 54
e-mail: gopsjastrzab@wp.pl